Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài

STT

Tên đơn vị

1

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

2

Bệnh viện A

3

Bệnh viện C

Tags:

Share This Post